Framtidsdialogerna i Karlshamn – 1 år senare

Vad hände sedan?

Under en hel vecka i början på 2019 diskuterades bland annat relationen mellan kommun och näringsliv, kompetensförsörjning och attraktivitet. När dessa möten under vecka 6 redovisades den 3 april i Lokstallarna fanns en politisk förankring om att näringslivsfrågorna är viktiga och att samarbetet ska fortsätta utvecklas. Under veckan deltog ca 130 personer i 8 möten á 3 timmar, men….. vad hände sen?

Bland annat diskuterades följande frågor:

För attraktivitetens skull bör t.ex mer kommunal mark köpas in, detaljplaneras, exploateras/säljas, som kan locka nya företag, men också ge befintliga företag en chans att utvecklas:
Under året har flertalet markområden köpts in och en del mark redan sålts. Ett exempel är Skåneportens köp av 36 ha i Duveryd. Det pågår detaljplanering på flera områden i kommunen i syfte att möjliggöra fler byggnationer/köp/exploateringar. Arbetet har gjort att Karlshamn syns och hörs mer, vilket vi märker genom fler kontakter med olika intressenter från hela Sverige.

För att tydliggöra samarbetet bör en ny vision tas fram, som vi gemensamt kan stå bakom:
Den 20 maj 2019 beslöt kommunstyrelsen att anta en ny vision, Karlshamn 50000, som sedan varit föremål för en hel del diskussion på olika plan. Visionen är en riktning och något att sträva mot genom att kommun och näringsliv gemensamt skapar och jobbar för att Karlshamn på sikt kan växa till 50 000 invånare. Den 27 maj skrev också ett 50-tal politiker, tjänstemän, organisationer och företagare på en överenskommelse att gemensamt skapa dessa förutsättningar tillsammans. Via en bred politisk förankring över blockgränserna ska framöver politiska beslut nu fattas med visionen i åtanke, det vill säga; beslutet ska gynna riktningen mot Karlshamn 50000.

För att driva på och fortsätta diskussion mellan kommun och näringsliv bör ett forum skapas:
Näringslivsforum sjösattes med viss fördröjning i november med syfte att diskutera framtidsfrågor och på vilket sätt vi gemensamt skapar attraktivitet, bättre samarbeten, fler bostäder och en förbättrad kompetensförsörjning.

För att driva på samarbetet och förståelsen för varandra ska näringslivslotsen fortsätta och utvecklas i syfte att stärka företagsklimatet:
Näringslivslotsen har justerats och gått från möten varannan vecka till varje vecka. Företagens betyg är att funktionen behövs och att den fungerar som en underlättande funktion. Under maj månad kom Svenskt Näringslivs besked om att Karlshamn förbättrat sig på alla punkter i undersökning om företagsklimatet och de sista årens nedåtgående trend var bruten. Dock slutade ändå själva rankingsiffran med två placeringar ner på listan, men det viktiga är att vi förbättrat oss gentemot oss själva jämfört med åren innan. Med anledning av nämnda punkter har Karlshamn också nominerats och kommit med i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020.

För att driva på och underlätta kompetensförsörjningen bör fler bostadsprojekt skapas och markanvisas:
Flertalet bostadsprojekt har skapats under 2019 och arbetet med Stärnö Sjöstad har intensifierats ur ett kommunalt perspektiv. Fler tomter har markanvisats såväl för bostäder som för verksamheter, exempelvis Duveryd som köpts av Skåneporten för utveckling samt bostadsprojektet vid Mieån m.fl och vi kommer framöver att se fler markanvisningar av ytor för olika ändamål.

Karlshamn måste bli bättre på att tala om att man är Möjligheternas Karlshamn:
Ett marknadsföringsmaterial togs fram under 2019 och finns för spridning och inom Näringslivsforum har man bestämt sig för att gemensamt marknadsföra Karlshamn och då främst lyfta Stärnö Sjöstad och NetPorts expansion Etapp5, vilket kommer att ske under hela 2020. Gilla Karlshamns nystart är bra för Karlshamn i syfte att sprida goda nyheter och sätta Karlshamn på kartan för att bland annat locka hemlängtande personer och få fler att upptäcka Karlshamns underbara livs- och företagarklimat.

Men sen då?

Det finns givetvis fortfarande mycket mer att göra gemensamt för Karlshamns framtid, men helheten bygger på strävan åt samma håll och vi är på god väg! Vi ser idag fler och fler samarbeten och en ökad dialog i Karlshamn, vilket är mycket bra och vi ser också en ökad politisk förståelse för företagens betydelse. Det blir också mer och mer viktig att tala med varandra än om varandra, ingen tjänar på att sprida negativa budskap och framförallt tjänar inte Karlshamn på detta. Den långsiktiga vinsten när attraktiviteten för Karlshamn ökar är att företagen får lättare att anställa, fler personer sysselsätts, fler besökare, fler stannar i Karlshamn och företagen blir lönsammare. Detta innebär att skattekollektivet i förlängningen bättre klarar nya investeringar och satsningar på bland annat skola, vård och omsorg. Detta vinner vi alla på!