Jättesatsning på mer mark till nya företag

Det stora Stillerydsområdet till trots bedömer kommunen att det behövs mer mark till företagsetableringar. Nu inleder man arbetet med att planera ett av de största områdena någonsin.

Kommunen sätter nu fokus på det stora markområdet från Stilleryd till Elleholm. Totalt handlar det om markytor på närmare 2500 hektar. Det kan exempelvis jämföras med torget som är en hektar.

Stadsarkitekten Emina Kovacic berättar att tanken är att inledningsvis upprätta ett strategiskt planprogram med inriktning på industri, småindustri och verksamheter.

Det hela ska slutligen mynna ut i en detaljplan. Kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) säger att den mark som kommunen har att erbjuda i dagsläget inte räcker till. Det kan man konstatera efter förfrågningar från företag som kommit till kommunen.

– Vi har haft några riktigt stora förfrågningar på mark, men vi har svårt att tillgodose stora ytor med stora lagerhallar och liknande.
– Det är inte lätt att hitta fem hektar mark.

I Stilleryd i anslutning till hamnen finns stora områden, men de är redan tagna i anspråk. Hamnen har stora uppläggningsytor och en stor markyta är reserverad för bygget av en godsbangård.

Det är bland annat mot den bakgrunden som man nu vill ta ett helhetsgrepp om det stora området. Tanken är att kunna erbjuda stora sammanhållna områden om det efterfrågas.

Per-Ola Mattsson konstaterar att det rör sig om en av de största satsningarna på att få fram mark till företag som gjorts i Karlshamn.
– Det är ett jättestort grepp och förutom Stillerydshamnen är detta det största.

Mathias Wijk, etableringschef på Karlshamns kommun, berättar att man i slutet på förra året var nära att landa en stor etablering i Karlshamn.
– Det handlade om en byggnad på 20 000-40 000 kvadratmeter för lager och logistikverksamheter.

Mathias Wijk säger att det finns en efterfrågan både från stora och mindre företag och att Karlshamns läge med närhet till hamnen och andra kommunikationer väcker intresse. Han tror att när man väl får en större intressent på plats, så kommer fler att följa.

Etableringschefen konstaterar att det är viktigt att ha en blandning av markerbjudanden med både stora och små tomter. Han ser planeringen av det stora området som ett viktigt led i det arbetet.

Emina Kovacic tycker att det är bra att det tas ett helhetsgrepp där avvägningar mot andra intressen kan göras. Det handlar bland annat om naturvärden och kulturmiljöer.

Den planläggning som ska göras ligger i linje med översiktsplanens huvudinriktning där industrier och tyngre verksamheter ska fokuseras västerut.

Det är ett jättestort grepp och förutom Stillerydshamnen är detta det största.
-Per-Ola Mattsson (S), kommunalråd.